Wyraz podstawowy i pochodny

 

BŁYSKAWICZNA POWTÓRKA!!!

FLEKSJA

Części mowy

Czasowniki

Imiesłowy

Rzeczowniki

Przymiotniki

Zaimki

Liczebniki

Przysłówki

Przyimki

Spójniki

Wykrzykniki

Partykuły

Pułapki ortograficzne

SŁOWOTWÓRSTWO

Wyraz podstawowy i pochodny

Rodzina wyrazów, oboczności

Wyrazy złożone

Neologizmy

BIBLIOGRAFIA

Wyraz podstawowy to wyraz od którego tworzymy inne wyrazy

Wyraz pochodny to wyraz, który pochodzi od innego wyrazu.

Wyrazy pochodne tworzymy za pomocą formantów:

przedrostków (formantów występujących przed podstawą słowotwórczą)

przyrostków ( formantów występujących po podstawie słowotwórczej)

wrostków ( formantów występujących między dwiema podstawami słowotwórczymi) 

Wyrazy podzielne słowotwórczo - wyrazy pochodzące od innych wyrazów 

Wyrazy niepodzielne słowotwórczo - wyrazy nie pochodzące od innych wyrazów

Next

Up

 

 

FONETYKA

Alfabet

Głoska czy litera?

Głoski

Akcent i intonacja

Upodobnienia

Narządy mowy

Sylaba

SKŁADNIA

Wypowiedzenia

Rodzaje zdań

Zdania pojedyncze

Części zdania

Podmiot

Orzeczenie

Przydawka

Dopełnienie

Okolicznik

Związki składniowe

Zdania złożone współrzędnie

Zdania złożone podrzędnie

 

Autor: Joanna Weronika Raczyńska