Wykrzykniki

 

BŁYSKAWICZNA POWTÓRKA!!!

FLEKSJA

Części mowy

Czasowniki

Imiesłowy

Rzeczowniki

Przymiotniki

Zaimki

Liczebniki

Przysłówki

Przyimki

Spójniki

Wykrzykniki

Partykuły

Pułapki ortograficzne

SŁOWOTWÓRSTWO

Wyraz podstawowy i pochodny

Rodzina wyrazów, oboczności

Wyrazy złożone

Neologizmy

BIBLIOGRAFIA

Wykrzykniki to wyrazy, które pełnią w języku funkcje emocjonalne: wyrażają stany uczuciowe lub wolę mówiących, np. smutek, żal: och! ach!; zdziwienie: ej! aj!; radość: ha! hej! hola! hejże! oraz głosy otaczającego świata: bum! bac! bęc! szur! szur! kap! kap! stuk! stuk!

Wykrzyknikami mogą stać się również samodzielne części mowy, np. rzeczowniki: ratunku! nieszczęście! (rzeczownik pełni tu funkcje wykrzyknikowe), a także wyjątkowo, inne niesamodzielne części mowy, np. przyimek w zdaniu : O! cóż to się stało?

Back Next

Up  

 

 

FONETYKA

Alfabet

Głoska czy litera?

Głoski

Akcent i intonacja

Upodobnienia

Narządy mowy

Sylaba

SKŁADNIA

Wypowiedzenia

Rodzaje zdań

Zdania pojedyncze

Części zdania

Podmiot

Orzeczenie

Przydawka

Dopełnienie

Okolicznik

Związki składniowe

Zdania złożone współrzędnie

Zdania złożone podrzędnie

 

Autor: Joanna Weronika Raczyńska