Rzeczowniki

 

BŁYSKAWICZNA POWTÓRKA!!!

FLEKSJA

Części mowy

Czasowniki

Imiesłowy

Rzeczowniki

Przymiotniki

Zaimki

Liczebniki

Przysłówki

Przyimki

Spójniki

Wykrzykniki

Partykuły

Pułapki ortograficzne

SŁOWOTWÓRSTWO

Wyraz podstawowy i pochodny

Rodzina wyrazów, oboczności

Wyrazy złożone

Neologizmy

BIBLIOGRAFIA

Rzeczownik to część mowy, która oznacza nazwy przedmiotów. Rzeczownik odpowiada na pytania : kto? co? Pytania są związane z podziałem rzeczowników na osobowe,   o które pytamy kto? i nieosobowe, o które pytamy co?

Wziąwszy pod uwagę znaczenie rzeczowników i ich właściwości gramatyczne, możemy wyróżnić jeszcze inne kategorie, np. rzeczowniki zmysłowe, którymi nazywamy wszystko to, co istnieje naturalnie ( można to coś sprawdzić naszymi zmysłami), np. pies, stół i rzeczowniki umysłowe, za pomocą których tworzymy nazwy pojęć abstrakcyjnych, np. honor, doskonałość.

Wszystkie rzeczowniki zmysłowe możemy dodatkowo podzielić na rzeczowniki żywotne, czyli nazwy żywych, czujących istot, np. pies, uczeń i nieżywotne, np. stół, dom. Warto zapamiętać, że rzeczowniki nieżywotne rodzaju męskiego mają mianownik równy biernikowi.

Rzeczowniki można również podzielić ze względu na to, czy są nazwą jakiejś osoby: rzeczowniki osobowe oznaczają istoty rozumne, istniejące naprawdę lub nie, np. Kasia, Zeus; rzeczowniki nieosobowe są nazwami organizmów żywych, np. pies, kot.

 Back Next

Up

 

FONETYKA

Alfabet

Głoska czy litera?

Głoski

Akcent i intonacja

Upodobnienia

Narządy mowy

Sylaba

SKŁADNIA

Wypowiedzenia

Rodzaje zdań

Zdania pojedyncze

Części zdania

Podmiot

Orzeczenie

Przydawka

Dopełnienie

Okolicznik

Związki składniowe

Zdania złożone współrzędnie

Zdania złożone podrzędnie

 

Autor: Joanna Weronika Raczyńska