Najważniejsze pułapki ortograficzne

 

BŁYSKAWICZNA POWTÓRKA!!!

FLEKSJA

Części mowy

Czasowniki

Imiesłowy

Rzeczowniki

Przymiotniki

Zaimki

Liczebniki

Przysłówki

Przyimki

Spójniki

Wykrzykniki

Partykuły

Pułapki ortograficzne

SŁOWOTWÓRSTWO

Wyraz podstawowy i pochodny

Rodzina wyrazów, oboczności

Wyrazy złożone

Neologizmy

BIBLIOGRAFIA

 1. Rzeczowniki zakończone na -eja, -ea, -ia w dopełniaczu kończą się na -i, -ii, np. epopeja - epopei, idea - idei, historia - historii.

 2. Wyjątkowo trudna jest odmiana rzeczownika statua.

  Przypadek

  Liczba pojedyncza

  Liczba mnoga

  M

  statua

  statuy

  D

  statuy albo statui

  statui

  C

  statui

  statuom

  B

  statuę

  statuy

  N

  statuą

  statuami

  Ms

  statui

  statuach

  W

  statuo!

  statuy!

 3. Partykułę nie z przymiotnikami w stopniu równym piszemy łącznie, w stopniu wyższym i najwyższym osobno, np. nieładny, nie ładniejszy, nie najładniejszy. Ta sama zasada dotyczy przysłówków pochodzących od przymiotników, np. nieładnie, nie ładniej, nie najładniej.

 4. Pisownia partykuły nie z czasownikami. 

  Rozdzielnie piszemy:

  Łącznie piszemy:

  z bezokolicznikami, np. nie dać, nie zrobić;

  z osobowymi formami czasownika, np. nie dam, nie zrobię; Wyjątki od zasady: niedomagać, niedosłyszeć, niedowidzieć, nienawidzić, niepokoić się.

  z bezosobowymi formami czasowników, np. nie zrobiono, nie wolno;

  z imiesłowami przysłówkowymi, np. nie widząc, nie napisawszy

  z imiesłowami  przymiotnikowymi, np. niewidziany, nieinteresujący

 5. Pisownia partykuły -by.

  Łącznie piszemy:

  Rozdzielnie piszemy:

  z osobowymi formami czasowników, np. dałbym, zrobilibyśmy;

  z innymi partykułami, np. czyby, czyżby, gdzieżby, niechby, oby;

  z wszystkimi spójnikami, bez względu na to, czy istnieją one tylko              z partykułą -by, czy również samodzielnie. 

  Warto utrwalić tę pisownię, ponieważ często zdarzają się tu błędy ortograficzne: aby, aniby, alboby, ażeby, boby, byleby, chociażby, choćby, gdyby, gdyżby, jakoby, jednakby, jednakżeby, przecieżby, żeby. 

  po bezosobowych formach czasownika, np. dano by, ukryto by, zatrzymać by;

  po wyrazach winien, powinien (które mają tylko częściową odmianę czasownikową), np. wczoraj powinna by wyjechać, już dawno winien byś to skończyć;

  po wyrazach można, trzeba, wolno, warto, niepodobna, np. można by długo o tym mówić; trzeba by ich odwiedzić; wolno by było tędy przejść, gdyby nie młody zagajnik; warto by kogoś zapytać; niepodobna by było o tym zapomnieć. Uwaga! Wyrazy te pełnią funkcje zbliżone do czasownika, ale nie mają w ogóle odmiany czasownikowej

 Back

Up

 

FONETYKA

Alfabet

Głoska czy litera?

Głoski

Akcent i intonacja

Upodobnienia

Narządy mowy

Sylaba

SKŁADNIA

Wypowiedzenia

Rodzaje zdań

Zdania pojedyncze

Części zdania

Podmiot

Orzeczenie

Przydawka

Dopełnienie

Okolicznik

Związki składniowe

Zdania złożone współrzędnie

Zdania złożone podrzędnie

 

Autor: Joanna Weronika Raczyńska