Przymiotniki

 

BŁYSKAWICZNA POWTÓRKA!!!

FLEKSJA

Części mowy

Czasowniki

Imiesłowy

Rzeczowniki

Przymiotniki

Zaimki

Liczebniki

Przysłówki

Przyimki

Spójniki

Wykrzykniki

Partykuły

Pułapki ortograficzne

SŁOWOTWÓRSTWO

Wyraz podstawowy i pochodny

Rodzina wyrazów, oboczności

Wyrazy złożone

Neologizmy

BIBLIOGRAFIA

Podstawową funkcją przymiotników jest określanie. Są to wyrazy określające cechy ludzi: wesoły, miły; zwierząt: pożyteczny, dziki; przedmiotów: twardy, zimny.

Przymiotniki występujące w mianowniku liczby pojedynczej odpowiadają na pytania: jaki? jaka? jakie?, np. dom (jaki?) drewniany

Mogą też odpowiadać na pytania: który? która? które? np. województwo (które?) mazowieckie

Przymiotniki odpowiadające na pytania: czyj? czyja? czyje? nazywamy dzierżawczymi, np. posiadłość (czyja?) ojcowska, łapa (czyja?) psia.

Przymiotniki odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje oraz stopniują się. Wyróżniamy trzy rodzaje stopniowania: regularne, nieregularne i opisowe. Każdy rodzaj ma trzy stopnie: równy, wyższy, najwyższy.

Stopniowanie

Stopnie

równy

wyższy

najwyższy

regularne

wesoły

weselszy

najweselszy

nieregularne

zły

gorszy 

najgorszy

opisowe

rudy

bardziej rudy

najbardziej rudy

 

Nieregularnie stopniują się przymiotniki: dobry, zły, mały, duży.

Przymiotniki w zdaniu pełnią funkcję przydawek i orzeczników. Rzadko podmiotów (np. Wiódł ślepy kulawego.) i dopełnień (np. Wspomóż potrzebujących.) 

Back Next

Up

 

 

FONETYKA

Alfabet

Głoska czy litera?

Głoski

Akcent i intonacja

Upodobnienia

Narządy mowy

Sylaba

SKŁADNIA

Wypowiedzenia

Rodzaje zdań

Zdania pojedyncze

Części zdania

Podmiot

Orzeczenie

Przydawka

Dopełnienie

Okolicznik

Związki składniowe

Zdania złożone współrzędnie

Zdania złożone podrzędnie

 

Autor: Joanna Weronika Raczyńska