Okolicznik

 

BŁYSKAWICZNA POWTÓRKA!!!

FLEKSJA

Części mowy

Czasowniki

Imiesłowy

Rzeczowniki

Przymiotniki

Zaimki

Liczebniki

Przysłówki

Przyimki

Spójniki

Wykrzykniki

Partykuły

Pułapki ortograficzne

SŁOWOTWÓRSTWO

Wyraz podstawowy i pochodny

Rodzina wyrazów, oboczności

Wyrazy złożone

Neologizmy

BIBLIOGRAFIA

Okoliczniki są określeniami czasowników, informują o okolicznościach czynności i stanów. Mogą oznaczać: miejsce, czas, cel, przyczynę, sposób, przyzwolenie, warunek, stopień i miarę.

RODZAJE OKOLICZNIKÓW

okolicznik miejsca, np.  Idę do szkoły. (gdzie?)

okolicznik czasu, np. Wczoraj wróciłem. (kiedy?)

okolicznik celu, np.  Idę po pieczywo. (po co?)

okolicznik przyczyny, np. Zamilkł z wrażenia (dlaczego?)

okolicznik sposobu, np. Czytaj ciszej. (jak?)

okolicznik przyzwolenia, np. Wyszedł z domu mimo deszczu. (mimo co?)

okolicznik warunku, np. W razie kłopotów wróć szybciej. (pod jakim warunkiem?)

okolicznik stopnia i miary, np.  Po tych orzeżyciach byliśmy bardzo zmęczeni. W jakiej mierze?, jak bardzo?)

Funkcje okoliczników pełnią:

  1. przysłówki, np.  Samolot leci szybko.

  2. zaimki przysłowne, np. Tutaj można zostać.

  3. wyrażenia przyimkowe, np. Marudzisz od rana.

  4. imiesłowy przysłówkowe, np. Szedł, oglądając się.

  5. bezokoliczniki, np. Idę się przespać.

  6. rzeczowniki w narzędniku o znaczeniu przysłówków, np. Wieczorem wrócę do domu.

Back Next

Up

 

 

FONETYKA

Alfabet

Głoska czy litera?

Głoski

Akcent i intonacja

Upodobnienia

Narządy mowy

Sylaba

SKŁADNIA

Wypowiedzenia

Rodzaje zdań

Zdania pojedyncze

Części zdania

Podmiot

Orzeczenie

Przydawka

Dopełnienie

Okolicznik

Związki składniowe

Zdania złożone współrzędnie

Zdania złożone podrzędnie

 

Autor: Joanna Weronika Raczyńska