Imiesłowy

 

BŁYSKAWICZNA POWTÓRKA!!!

FLEKSJA

Części mowy

Czasowniki

Imiesłowy

Rzeczowniki

Przymiotniki

Zaimki

Liczebniki

Przysłówki

Przyimki

Spójniki

Wykrzykniki

Partykuły

Pułapki ortograficzne

SŁOWOTWÓRSTWO

Wyraz podstawowy i pochodny

Rodzina wyrazów, oboczności

Wyrazy złożone

Neologizmy

BIBLIOGRAFIA

Imiesłowy przymiotnikowe

Imiesłowy przysłówkowe

czynne

bierne

współczesne

uprzednie

tworzymy os tematu 3. osoby l. mnogiej czasu teraźniejszego czasowników niedokonanych za pomocą przyrostka -ąc z końcówkami przymiotnikowymi -y, -a, -e, -ego, -ej itd.

np. piszący, biegnąca

tworzymy od tematu czasu przeszłego lub teraźniejszego czasowników przechodnich za pomocą przyrostków -n, -on, -t z końcówkami przymiotnikowymi -y, -a, -e, -ego, -ej itd.

np. pisany, umyte

tworzymy od tematu 3. osoby l. mnogiej czasu teraźniejszego czasownikow niedokonanych:
za pomoca przyrostka -ąc:

np. pisząc, śpiewając

tworzymy od tematu czasu przeszlego czasownikow dokonanych za pomocą przyrostków -wszy, -łszy

np. zjadłszy, zrobiwszy

Imiesłowy przymiotnikowe mają właściwości czasowników i przymiotników, oznaczają czynność lub stan, ale odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje.

Imiesłowy przysłówkowe mają właściwości czasowników, oznaczają czynność lub stan, podobnie jednak jak przysłówki pozostają nieodmienne.

ODMIENNE

NIEODMIENNE

 Back Next

Up

 

FONETYKA

Alfabet

Głoska czy litera?

Głoski

Akcent i intonacja

Upodobnienia

Narządy mowy

Sylaba

SKŁADNIA

Wypowiedzenia

Rodzaje zdań

Zdania pojedyncze

Części zdania

Podmiot

Orzeczenie

Przydawka

Dopełnienie

Okolicznik

Związki składniowe

Zdania złożone współrzędnie

Zdania złożone podrzędnie

 

Autor: Joanna Weronika Raczyńska