Części mowy

 

BŁYSKAWICZNA POWTÓRKA!!!

FLEKSJA

Części mowy

Czasowniki

Imiesłowy

Rzeczowniki

Przymiotniki

Zaimki

Liczebniki

Przysłówki

Przyimki

Spójniki

Wykrzykniki

Partykuły

Pułapki ortograficzne

SŁOWOTWÓRSTWO

Wyraz podstawowy i pochodny

Rodzina wyrazów, oboczności

Wyrazy złożone

Neologizmy

BIBLIOGRAFIA

Części mowy odmienne

Części mowy nieodmienne

Czasownik (co robi? co się z nim dzieje?    w jakim jest stanie?)

Rzeczownik (kto? co?)

Przymiotnik (jaki? który? czyj?)

Liczebnik (ile? który z kolei?)

Zaimki: rzeczowne, przymiotne, liczebne (odpowiadają na pytania części mowy, które zastępują)

Przysłówek (jak? gdzie? kiedy?)

Przyimek

Spójnik

Wykrzyknik

Partykuła

Zaimek przysłowny (odpowiada na pytania przysłówka)

 

Części mowy samodzielne   Części mowy niesamodzielne

Next

Up

 

 

FONETYKA

Alfabet

Głoska czy litera?

Głoski

Akcent i intonacja

Upodobnienia

Narządy mowy

Sylaba

SKŁADNIA

Wypowiedzenia

Rodzaje zdań

Zdania pojedyncze

Części zdania

Podmiot

Orzeczenie

Przydawka

Dopełnienie

Okolicznik

Związki składniowe

Zdania złożone współrzędnie

Zdania złożone podrzędnie

 

Autor: Joanna Weronika Raczyńska