Rodzaje zdań

 

BŁYSKAWICZNA POWTÓRKA!!!

FLEKSJA

Części mowy

Czasowniki

Imiesłowy

Rzeczowniki

Przymiotniki

Zaimki

Liczebniki

Przysłówki

Przyimki

Spójniki

Wykrzykniki

Partykuły

Pułapki ortograficzne

SŁOWOTWÓRSTWO

Wyraz podstawowy i pochodny

Rodzina wyrazów, oboczności

Wyrazy złożone

Neologizmy

BIBLIOGRAFIA

 I. Ze względu na cel wypowiedzi zdania dzielimy na:

oznajmujące (orzekające) - przekazują informacje, np. Jestem dobrze przygotowany do górskiej wyprawy.

pytające - zawierają pytania, np. Czy jesteś dobrze przygotowany do górskiej wyprawy?

rozkazujące - przekazują polecenia w kategorycznej formie, np. Wyjdź w tej chwili!

wykrzyknikowe odzwierciedlają uczucia, np. Jak mi jest przykro! Ach! Co za upał!

II. Podział zdań ze względu na budowę

ZDANIE

POJEDYNCZE

ZŁOŻONE

Nierozwinięte

Rozwinięte

Podrzędnie

Współrzędnie

 

Zdanie pojedyncze ma jedno orzeczenie. Zdanie złożone ma dwa orzeczenia lub więcej. Zdanie, które ma więcej niż dwa orzeczenia, to zdanie wielokrotnie złożone.

Zdania pojedyncze nierozwinięte mogą  się składać:

z samego orzeczenia, np.  Idzie. Stoi.

z podmiotu i orzeczenia, np.  Słońce świeci.

Zdania pojedyncze rozwinięte mają, obok podmiotu i orzeczenia, także określenia (przydawki, dopełnienia, okoliczniki).

Zdania złożone podrzędnie składają się ze zdań składowych pozostających względem siebie w stosunku podrzędności, tzn. występuje tu zawsze zdanie nadrzędne oraz podrzędne.

Zdania złożone współrzędnie składają się ze zdań składowych równorzędnych wobec siebie.

Zdania wielokrotnie złożone składają się z więcej niż dwóch zdań składowych.

 Back Next

Up

 

FONETYKA

Alfabet

Głoska czy litera?

Głoski

Akcent i intonacja

Upodobnienia

Narządy mowy

Sylaba

SKŁADNIA

Wypowiedzenia

Rodzaje zdań

Zdania pojedyncze

Części zdania

Podmiot

Orzeczenie

Przydawka

Dopełnienie

Okolicznik

Związki składniowe

Zdania złożone współrzędnie

Zdania złożone podrzędnie

 

Autor: Joanna Weronika Raczyńska