Orzeczenie

 

BŁYSKAWICZNA POWTÓRKA!!!

FLEKSJA

Części mowy

Czasowniki

Imiesłowy

Rzeczowniki

Przymiotniki

Zaimki

Liczebniki

Przysłówki

Przyimki

Spójniki

Wykrzykniki

Partykuły

Pułapki ortograficzne

SŁOWOTWÓRSTWO

Wyraz podstawowy i pochodny

Rodzina wyrazów, oboczności

Wyrazy złożone

Neologizmy

BIBLIOGRAFIA

Orzeczenie to najważniejsza część zdania. Oznacza czynność, stan lub właściwość, osób albo rzeczy. Odpowiada na pytania: co ktoś robi? co się z nim dzieje?

RODZAJE ORZECZEŃ

Orzeczenie proste (czasownikowe) - wyraża forma osobowa czasownika, np. Samolot leci.

Orzeczenie złożone (imienne) składa się z łącznika (są nim formy osobowe czasowników: być, stać się, zostać) i orzecznika, który może być wyrażony różnymi częściami mowy:

rzeczownikiem w narzędniku, np. Siostra została lekarzem.

przymiotnikiem, np. Brat jest chory.

inną formą o funkcji przymiotnika, np. zaimkiem przymiotnym, imiesłowem przymiotnikowym (czynnym i biernym), np. Brat stał się takim. Wychowawca był wymagający. 

zaimkiem, np. On jest mój.

przysłówkiem, np. Tak jest dobrze.

czasownikiem w bezokoliczniku, np. Nic nie było widać.

liczebnikiem, np. Kolega jest drugi.

 Back Next

Up

 

 

FONETYKA

Alfabet

Głoska czy litera?

Głoski

Akcent i intonacja

Upodobnienia

Narządy mowy

Sylaba

SKŁADNIA

Wypowiedzenia

Rodzaje zdań

Zdania pojedyncze

Części zdania

Podmiot

Orzeczenie

Przydawka

Dopełnienie

Okolicznik

Związki składniowe

Zdania złożone współrzędnie

Zdania złożone podrzędnie

 

Autor: Joanna Weronika Raczyńska