Głoska czy litera?

 

BŁYSKAWICZNA POWTÓRKA!!!

FLEKSJA

Części mowy

Czasowniki

Imiesłowy

Rzeczowniki

Przymiotniki

Zaimki

Liczebniki

Przysłówki

Przyimki

Spójniki

Wykrzykniki

Partykuły

Pułapki ortograficzne

SŁOWOTWÓRSTWO

Wyraz podstawowy i pochodny

Rodzina wyrazów, oboczności

Wyrazy złożone

Neologizmy

BIBLIOGRAFIA

Głoska to najmniejszy dźwięk mowy ludzkiej, który można wyodrębnić słuchem

W języku polskim głoski dzielą się na samogłoski ( a, e, i, o, u, y, ą, ę) i spółgłoski (wszystkie pozostałe)

Litera to graficzny (pisany) znak głoski

W zapamiętaniu różnicy między głoską a literą pomóc może rymowanka:

Literę widzę oraz piszę.

Głoskę wymawiam oraz słyszę,

Czyli innymi słowy:

Głoski to dźwięki mowy.

Back Next

Up

 

 

FONETYKA

Alfabet

Głoska czy litera?

Głoski

Akcent i intonacja

Upodobnienia

Narządy mowy

Sylaba

SKŁADNIA

Wypowiedzenia

Rodzaje zdań

Zdania pojedyncze

Części zdania

Podmiot

Orzeczenie

Przydawka

Dopełnienie

Okolicznik

Związki składniowe

Zdania złożone współrzędnie

Zdania złożone podrzędnie

 

Autor: Joanna Weronika Raczyńska