Akcent i intonacja

 

BŁYSKAWICZNA POWTÓRKA!!!

FLEKSJA

Części mowy

Czasowniki

Imiesłowy

Rzeczowniki

Przymiotniki

Zaimki

Liczebniki

Przysłówki

Przyimki

Spójniki

Wykrzykniki

Partykuły

Pułapki ortograficzne

SŁOWOTWÓRSTWO

Wyraz podstawowy i pochodny

Rodzina wyrazów, oboczności

Wyrazy złożone

Neologizmy

BIBLIOGRAFIA

Akcent wyrazowy to silniejsze wymówienie jednej z sylab w wyrazie.

W języku polskim akcent pada zazwyczaj na przedostatnią sylabę.

Wyjątkowo na trzecią sylabę od końca akcent pada w formach:

1. i 2. os. liczby mnogiej czasu przeszłego, np. pisaliśmy, bawiliście

wszystkie osoby liczby pojedynczej i 3. osoba liczby mnogiej trybu przypuszczającego, np. poszedłbym, napisaliby

liczebniki: 400, 700-900, np. osiemset, dziewięćset

liczebniki mające w nazwie cząstkę kroć, np. tysiąckroć

wyraz Rzeczpospolita

niektóre wyrazy obcego pochodzenia zakończone na -yka, -ika, np. fizyka, matematyka, a także wyraz prezydent

1. i 2. os. liczby mnogiej ma akcentowaną czwartą sylabę od końca, np. czytalibyśmy

Akcent zdaniowy to silniejsze wymówienie jednego z wyrazów w zdaniu

 Intonacja to podniesienie lub obniżenie tonu wypowiedzi (melodia zdania). Intonację graficznie oddajemy za pomocą kropki, wykrzyknika, znaku zapytania.

 Back Next

Up

 

 

FONETYKA

Alfabet

Głoska czy litera?

Głoski

Akcent i intonacja

Upodobnienia

Narządy mowy

Sylaba

SKŁADNIA

Wypowiedzenia

Rodzaje zdań

Zdania pojedyncze

Części zdania

Podmiot

Orzeczenie

Przydawka

Dopełnienie

Okolicznik

Związki składniowe

Zdania złożone współrzędnie

Zdania złożone podrzędnie

 

Autor: Joanna Weronika Raczyńska